Schuldhulpverlening

Wanneer iemand problematische schulden heeft, kan hij/zij in aanmerking komen voor bewindvoering en schuldhulpverlening.

Wat is schuldhulpverlening?

De schuldhulpverlening is een traject waarin een schuldenaar door een schuldhulpverlenende instantie wordt geholpen en begeleid in het aflossen van financiële schulden.

Voordat er sprake kan zijn van een aflossing, moet er een akkoord worden bereikt met de schuldeisers. Als dit lukt, dan is er een vrijwillige schuldregeling volgens het zogenaamde minnelijke traject (Msnp).

Als dit niet lukt, dan kan een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) worden ingediend bij de rechter.

Wanneer ga je naar de schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening kan een oplossing zijn als je schulden hebt waar je niet zonder hulp uit kan komen. Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening moet je:

  • Een inkomen (uitkering) hebben waarmee je je vaste lasten kunt betalen,
  • 18 jaar of ouder zijn,
  • Problematische schulden hebben,
  • Ingeschreven staan bij de gemeente.

Als je hieraan voldoet, dan kun je een schuldhulpverlener of beschermingsbewindvoerder in de arm nemen.

De schuldhulpverlener voert verschillende taken uit die bijdragen aan het stabiliseren van de financiële situatie van de schuldenaar.

Hoe werkt schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening verloopt in een aantal stappen. De schuldhulpverlener zal allereerst de schulden moeten inventariseren, een begroting moeten maken en een plan van aanpak moeten opstellen. Daarnaast wordt de hoogte van het leefgeld vastgesteld.

Het leefgeld is bedoeld voor dagelijkse noodzakelijke uitgaven, zoals boodschappen en persoonlijke verzorging. De hoogte is afhankelijk van de financiële situatie van de schuldenaar.

Het inkomen dat overblijft na aftrekking van het leefgeld en de vaste lasten is de maximale aflossingscapaciteit. Op basis van dit bedrag zal een voorstel voor de betalingsregeling over een periode van 36 maanden worden opgesteld. Het betalingsvoorstel zal worden voorgelegd aan de schuldeisers.

Als er na het traject een restschuld overblijft, dan moet in de betalingsregeling worden opgenomen dat dit bedrag wordt kwijtgescholden.

Hierbij gelden als voorwaarden dat:

  • gedurende het hele traject de maximale aflossingscapaciteit wordt ingezet,
  • er geen nieuwe schulden worden gemaakt,
  • de vaste lasten op tijd worden betaald.


Minnelijk traject (Msnp)

Als de schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, dan kan de schuld worden afgelost volgens de minnelijke schuldregeling. Er bestaan twee vormen:

  • Schuldbemiddeling
  • Schuldsanering

Bij schuldsanering wordt door de gemeente of kredietbank een saneringskrediet (lening) verstrekt aan de schuldenaar. Hiermee kan in één keer een vooraf vastgesteld bedrag aan de schuldeisers worden betaald. De schuldenaar betaalt vervolgens in 36 maanden het saneringskrediet terug aan de kredietbank of de gemeente.

Bij schuldbemiddeling wordt het inkomen van de schuldenaar gedurende 36 maanden op een aparte beheerrekening gestort. De maximale aflossingscapaciteit wordt jaarlijks aan de schuldeisers betaald. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw berekend, omdat het inkomen en de situatie van de schuldenaar in die periode kan veranderen. Het in het begin aangeboden aflossingspercentage wordt dus altijd gedaan op basis van een prognose.

Dwangakkoord

Wanneer de schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel en is er sprake van een ‘onredelijke’ weigering?

Dan kan een dwangakkoord worden aangevraagd via de rechter. Als het dwangakkoord wordt opgelegd, zal het minnelijk traject alsnog plaatsvinden.

Wettelijke traject (Wsnp)

Als het minnelijk traject niet lukt, dan kan er een aanvraag tot de Wsnp worden ingediend bij de rechtbank. Bij de aanvraag kan de schuldhulpverlener of beschermingsbewindvoerder je helpen. Om in aanmerking te komen voor Wsnp moet je wel voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot de Wsnp. Uiteindelijk beslist de rechter of je wordt toegelaten.

Het wettelijke traject verloopt onder toezicht van een Wsnp bewindvoerder die door de rechter wordt benoemd. De Wsnp bewindvoerder controleert of de regels worden nagekomen en houdt toezicht. Zo controleert hij onder andere of de schuldeisers hun geld op tijd ontvangen. Hij heeft dus een andere taak dan de beschermingsbewindvoerder die de financiën beheert.