Bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. De bewindvoerder wordt aangesteld door de kantonrechter na aanvraag door: de betrokkene zelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, zijn familie zijn voogd of curator of mentor. Tevens kan de instelling waar de betrokkene verblijft, of zorg afneemt ook de aanvraag indienen voor bewindvoering.

Wat verandert er voor de cliënt?

Zodra een bewindvoerder is aangesteld, kan de cliënt niet meer over zijn/haar vermogen beschikken. In het begin is dit wat onwennig, maar het betekent ook dat de cliënt een financiële zorg minder heeft. Fideel schrijft alle instanties en bedrijven aan waar de cliënt contact mee heeft en legt uit dat het vermogen van de cliënt onder bewind is gesteld en al zijn financiële post nu naar Fideel moet worden gestuurd. Vanaf dat moment is Fideel verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de financiële zaken van de cliënt. Tevens zullen we gebruik maken van alle inkomensondersteunende maatregelen, zoals het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kind gebonden budget en kwijtschelding gemeentelijke belastingen etc.

Soms duurt het enkele maanden voordat al die instanties en bedrijven hun administratie hierop hebben aangepast. Tot die tijd moet financiële post die toch bij de cliënt komt, worden doorgestuurd naar Fideel.

Controle/verantwoording

Jaarlijks doen wij per cliënt verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Hoe eindigt onderbewindstelling?

Onderbewindstelling eindigt als bewindvoering overgaat in curatele of als de cliënt overlijdt, maar de cliënt kan bij de kantonrechter ook een verzoek indienen tot opheffing van de onderbewindstelling of de bewindvoerder kan de kantonrechter verzoeken van haar taak te worden ontheven mochten daar geldige redenen voor zijn.

Video: Plan van aanpak


Kosten bewind

Fideel bewindvoering hanteert de tarieven zoals die worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) vanaf 2015 wordt het tarief vastgesteld door de staatsecretaris van veiligheid en justitie.

Deze tarieven bestaan uit een eenmalig intake bedrag en een maandelijks vast bedrag. Voor extra diensten zoals het inwinnen van bijzonder juridisch advies of een woningontruiming geldt een aangepast uurtarief.

Wanneer de cliënt geen genoeg draagkracht heeft, zal Fideel een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand, de intake- en bewindskosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Voor extra bijkomende werkzaamheden kunnen( met toestemming van de kantonrechter) extra kosten in rekening worden gebracht. Indien er extra bijkomende werkzaamheden zijn en u de kosten zelf moet betalen, wordt u van te voren ingelicht. Eenmalige kosten voor het maken van de eindrekening en verantwoording op een andere datum dan 01-01 en 31-12 van het kalenderjaar zijn € 232,93.